Tải xuống tài liệu

Bạn có thể tải xuống thông tin về Trường Trung học Quốc tế Narita và các tài liệu cần thiết để nộp đơn, chẳng hạn như hướng dẫn đăng ký, đơn đăng ký và sách mỏng.

Luồng nhập học

Về khóa học bài học

Xem chi tiết